TEXOPOL EKONOMIK

Boja za unutrašnje zidove.

Preuzmite MSDS

Preuzmite Tehnički list (TDS)

Категорије: ,

Opis

Boja za unutrašnje zidove

Texopol Ekonomik je disperziona eko boja namenjena za dekoraciju i zaštitu unutrašnjih zidnih površina kako u stambenim, tako i u poslovnim objektima, gde ne postoji potreba za bojama otpornim na mokro brisanje. Boja je pripremljena za upotrebu. Moguće je boju nijansirati sa BF colorom (do 100ml na 5l bele boje).

Sastav: vodena emulzija polimera, pigmenti, aditivi, punioci.

Priprema podloge i nanošenje: Podloga na koju se nanosi, mora biti suva, ravna, čvrsta bez prašine, soli i masnih mrlja. Zidne površine zaražene buđima obavezno dezinfikovati. Podloga može biti fini malter, tapete, gips kartone, cementne ploče, površine zaglađene masama za izravnavanje kao što je „Gletofas”. Pre prvog bojenja obavezno naneti osnovni premaz „DS Profi” ili „DS podlogu”. Nakon 6 sati (pri T=20°C, relativna vlažnost vazduha =65%) osnovna podloga je potpuno suva i može se početi sa nanošenjem boje. Ako na zidu već postoji boja, osnovna podloga obično nije potrebna. Boju pre upotrebe promešamo, za prvi premaz boja se razređuje sa 15-25% vode. Drugi, gušći premaz potrebno je razrediti sa 10% vode. OPREZ! Pokrivnost boje razređivanjem se smanjuje! Ako boju toniramo, mešamo je (egaliziramo) u dovoljno velikoj posudi. Za velike površine, za koje tehnički nije moguće izmešati potrebnu količinu boje potrebno je izmešati boju iz najmanje tri kante i postepeno, kako trošimo boju, dodavati i umešati boju iz novih kanti. Egalizacija bele boje iste proizvodne šarže, koju nismo razredili, nije potrebna. Boju nanosimo u dva sloja u razmaku od 2-6 sati (T =+20°C, rel. vl. vazduha =65 %), molerskom četkom, farbarskim valjkom ili kompresorom. Jedna zidna površina boji se bez prekida. Za nedostupne površine (ćoškovi) koristimo četku ili manji farbarski valjak. Ove površine se uvek prve obrađuju. Bojenje je moguće samo u primerenim vremenskim uslovima odnosno u primerenim mikroklimatskim uslovima: temperatura vazduha i zidne podloge neka ne bude niža od +5°C i ne viša od +30°C.

Potrošnja: Prosečna potrošnja za dvoslojni nanos 140 ml/m² (intezivne nijanse) -170 ml/m² (beli i svetle nijanse), zavisno od upojnosti i hrapavosti podloge.

Rok upotrebe i skladištenje: Proizvod čuvati u originalnoj, zatvorenoj ambalaži na suvom mestu, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, na temperaturi od +5°C do +30°C. Rok trajanja do 12 meseci u originalnoj i neoštećenoj ambalaži. Proizvod ne sme smrznuti.

EU VOC (KAT. A/a): Sadržaj lako isparljivih organskih materija VOC (g/l). Kategorija A/a. Mat premazi za unutrašnje zidove i tavanice (max dozvoljeno 30g/l). Ukupan sadržaj VOC u smeši maximalno 2g/l. EUH208: Sadrži Reakcionu smešu: 5-hlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EC br. 247-500-7] i 2-metil-2H -izotiazol-3-ona [EC br. 220-239-6] (3:1). Može da izazove alergijsku reakciju.

Pakovanje: PP kanta od 23kg.

Content missing