“FASADA” D.O.O. STARA PAZOVA

POLITIKA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI 

 

“Fasada“ d.o.o. Stara Pazova je sačinilo ovu Politiku o zaštiti podataka o ličnosti, koja se primenjuje na prikupljanje i obradu podataka putem “kontakt forme“ i upotrebe kolačića na internet stranici www.fasada.rs od strane Fasada doo.

„Fasada“ d.o.o. Stara Pazova je posvećena zaštiti Vaših podataka, budući da Vašu privatnost shvatamo veoma ozbiljno i preduzimamo sve neohodne korake kako bismo je u svakom trenutku zaštitili. Stoga Vas molimo da pažljivo pročitate ovu Politiku o zaštiti podataka o ličnosti, kako biste se upoznali sa načinom i obimom obrade, koje podatke o ličnosti obrađujemo, kako korismo Vaše podatke i koja prava Vam stoje na raspolaganju u vezi sa obradom podataka o ličnosti. 

Ukoliko se ne slažete sa našom Politikom o zaštiti podataka o ličnosti, molimo Vas da odmah prestanete sa korišćenjem internet stranice  www.fasada.rs, te nas kontaktirate putem e-maila na adresu __ pozivom našeg kontakt centra __ ili pisanim putem slanjem pisma na adresu Banovačka 66, Stara Pazova kako bismo Vas izbrisali iz baze korisnika Fasada doo internet stranice  u najkraćem roku.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja nakon što ste obaveštenja pročitali, molimo Vas da nas kontaktirate slanjem e-maila na e-mail adresu __.

 

 1. SKRAĆENICE I DEFINICIJE

Pojmovi upotrebljeni u ovoo Pravilniku imaju sledeće značenje

ZZPL” znači Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, broj 87/2018); 

“Poverenik” znači Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije;

Društvo”, “Fasada doo”, “Mi”, „Nama“ se odnosi na  „Fasada“ d.o.o. Stara Pazova;

Korisnik“, „Kupac“, „Vi“, „Vama“, „Vaše“ se odnosi na Vas, kupca, klijenta i/ili posetioca  Fasada doo internet stranice;

Politika“ označava ovu Politiku o zaštiti podataka o ličnosti;

Politika o kolačićima“ označava Politiku o korišćenju i upravljanju kolačićima;

Podatak o ličnosti” je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

Obrada podataka o ličnosti” je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada);

Rukovalac” je Društvo kao pravno lice koje određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti;

Obrađivač” je svako fizičko ili pravno lice, koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca.

 

 

 • RUKOVALAC

 

Rukovalac je “Fasada“ d.o.o. Stara Pazova, sa sedištem u Staroj Pazovi, na adresi Banovačka 66, koju zastupa direktor Sergej Šijan.  Rukovalac određuje svrhu, osnov i načine obrade Vaših podataka o ličnosti i rukovalac je odgovoran za Vaše podatke o ličnosti.

 

 

 • VRSTA PODATAKA O LIČNOSTI KOJI SE OBRAĐUJU 

 

 

 1. Prilikom ispunjevanja kontakt forme putem Fasada doo internet stranice, Fasada doo prikuplja i obrađuje podatke o Vašem imenu i e-mail adresi, kao i naslovu i tekstu Vaše poruke (koji mogu da sadrže određene podatke o ličnosti koji se odnose na Vas ili mogu da upućuju na Vas);

 

 1. Ukoliko nas direktno kontaktirate putem e-maila, telefona ili slanjem pisma na našu adresu, moguće je da nam dostavite i dodatne informacije o Vama (npr. broj telefona, podatke iz ugovora koji ste sa nama zaključili, podatke o kupovini naših proizvoda i sl);
 2. Korišćenjem kolačića, sa čijom ste se upotrebom saglasili, možemo da prikupljamo i obrađujemo neke od Vaših podataka o ličnosti. Molimo Vas da se pažljivo upoznate sa našom Politikom korišćenja i upravljanja kolačićima, kako biste se upoznali sa načinom na koji koristimo kolačiće.
 3. Pristupanjem našoj internet stranici možemo automatski da prikupljamo i obrađujemo neke od Vaših podataka o ličnosti, poput IP adrese, tipa i modela uređaja, jedinstvenog ID broja uređaja, tipu internet pretraživača, lokacije (region, grad) i druge tehničke informacije. Ove informacije ne otkrivaju Vaš identitet i prvenstveno su neophodne za održavanje sigurnosti i funkcionisanja internet stranice, za naše interne svrhe. Takođe, možemo da prikupljamo i podatke o tome koliko često pristupate našoj internet stranici, kao i podatke o vašim telefonskim uređajima, ukoliko našoj internet stranici pristupate putem mobilnog telefona;
 4. Za svrhe rešavanja zahteva po osnovu reklamacija ili odustanka od kupovine, kao i eventualnih sudskih, upravnih ili drugih postupaka, potrebni su nam Vaši podaci o imenu i prezimenu, adresi prebivališta, broj telefona, e-mail adresa, pol, datum rodjenja, jedinstveni matični broj gradjana (prilikom vršenja uplata na Vaš račun ili povraćaja novca kod reklamacije ili odustanka od kupovine)

 

 

 • OBIM OBRADE

 

Fasada doo ne obrađuje veći broj ili drugu vrstu podataka o ličnosti od onih koji su neophodni radi ispunjenja svrhe iz koje se obrađuju. 

 

 

 • IZVORI IZ KOJIH SE PRIKUPLJAJU PODACI O LIČNOSTI

 

Vaše podatke o ličnosti prikupljamo direktno od Vas, i to putem ispunjavam forme koja se nalazi na Fasada doo internet stranici. Osim toga, Vi možete direktno da nam pružite Vaše dodatne podatke, ukoliko nam prilikom kontaktiranja dostavite dodatne podatke o Vama.

 

 • SVRHA I OSNOV OBRADE

 

Lične podatke opisane u tački 3 Pravilnika obrađujemo: a) na osnovu Vaše saglasnosti – pristanka da nas kontaktirate putem „kontakt forme“ na našoj internet stranici; b) radi ispunjenja ugovornih obaveza po osnovu ugovora o kupovini koji sa Vama zaključujemo ili obrade Vašeg zahteva (npr. porudžbine putem kontakt forme ili rešavanje po Vašem upitu/zahtevu) i c) izvršavanje zakonskih obaveza (prvenstveno obaveza koje kao prodavac imamo prema Zakonu o zaštiti potrošača)

 

 • ŠTA NEĆEMO RADITI

 

Fasada doo neće ni na koji način prodati bilo koji Vaš podatak o ličnosti, objaviti i učiniti dostupnim Vaše podatke trećim licima (osim u slučaju kada je drugačije predviđeno zakonom), niti vršiti obradu Vaših podataka o ličnosti na način koji nije predviđen ovom Politikom.

 

 • NAČIN NA KOJI SE INFORMACIJE ČUVAJU I SKLADIŠTE

 

Fasada doo čuva Vaše podatke o ličnosti automatizovano, na softveru. Osim toga, putem kolačića Vaši podaci se transferišu na servere koji se nalaze u inostranstvu. Budući da je Fasada doo posvećen zaštiti i bezbednosti Vaše privatnosti, primenjujemo najsavremenije tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bismo Vaše podatke o ličnosti zaštitili od gubitaka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svakog drugog oblika nezakonite obrade. . U skladu sa mogućnostima i tehničkim razvojem, nastavićemo da poboljšavamo tehničke, organizacione i kadrovske mere, kako bi zaštita Vaših podataka uvek bila osigurana do najveće moguće mere. 

Osim toga, obezbedili smo da Vaši lični podaci budu zaštićeni od neovlašćenog pristupa i izmena. Samo određena lica koja su za to posebna ovlašćena, mogu pristupati i obrađivati Vaše podatke o ličnosti. Sva ovlašćena lica za pristup i obradu podataka o ličnosti u okviru Fasada doo su dužni da čuvaju poverljivost podataka i odgovorni su za poštovanje zaštite privatnosti. Zaposleni koji pristupaju i obrađuju podatke o ličnosti u okviru Fasada doo su položili obuke o bezbednosti i načinima čuvanja podataka o ličnosti. Svako kršenje ili ukoliko sumnjamo da je došlo do kršenja bezbednosti podataka, prijavićemo u skladu sa zakonom.

Međutim, prihvatanjem ove Politike saglasni ste da Fasada doo ne može sa sigurnošću uvek da garantuje apsolutnu sigurnost, bezbednosni integritet i poverljivost podataka o ličnosti, te da neće snositi odgovornost za gubitak/uništenje/otkrivanje ukoliko je preduzeo sve mere koje je imao na raspolaganju u tom trenutku.

 

 1. KO IMA PRISTUP VAŠIM PODACIMA

Vašim podacima o ličnosti mogu da imaju pristup: 

 • Treća lica koja deluju u naše ime kao obrađivači. U ovim slučajevima, treća lica mogu da koriste vaše lične podatke isključivo za svrhe koje su gore navedene i isključivo u skladu da našim instrukcijama. U ovoj situaciji se obrađivaču ustupaju samo podaci neophodni za ostvarenje svrhe ugovorene obrade, i obrađivači ih ne mogu koristiti za druge svrhe. U ovim slučajevima, uslovi obrade podataka i odgovornost za zaštitu podataka definisaće se ugovorom između Društva i obrađivača.
 • Zaposleni u Fasada doo koji se bave rešavanjem zahteva koje nam uputite putem kontakt forme mogu imati pristup Vašim podacima o ličnosti, ali samo kada je to strogo neophodno da bi obavili svoje radne zadatke. U tom slučaju, pristup će se odobriti isključivo kada je to neophodno za gore navedene svrhe i samo ako je saradnih obavezan da čuva poverljivost informacija (odredbom o poverljivosti ili ugovorom o poverljivosti);
 • Privredna društva koja pružaju usluge Društvu i saradnicima, koji su takođe ugovorima obavezani na čuvanje poverljivosti;
 • Ukoliko budemo morali da ustupimo podatke državnim organima u slučajevima kada je zakonom propisana takva obaveza;

 

Fasada doo čuva i obradjuje Vaše podatke o ličnosti u Srbiji, ali možemo da obrađujemo i u zemljama u kojima posedujemo operativne kompanije, ili gde smo angažovali pružaoce usluga, odnosno obradjivače (na primer u zemljama gde nam se nalaze serveri, poput S.R. Nemačke). 

U navedenim slučajevima ustupićemo samo one podatke koji su neophodni za ostvarenje svrhe iz kojih se prenose trećim licima. Na podatke o ličnosti koji se iznose u inostranstvo primenjivaće se pravila koja važe za iznošenje podataka.

 1. KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI?

Vaše podatke o ličnosti čuvamo u periodu u kome su neophodni za ostvarenje svrhe za koju se obrađuju. Nakon ispunjenja svrhe, mi trajno brišemo Vaše podatke o ličnosti, ili onemogućavamo pristup-postaju anonimni, osim ukoliko se ne radi o podacima na čije čuvanje smo obavezani zakonom vremenski neograničeno. Kriterijumi za odredjivanje vremena tokom koga čuvamo ove podatke su:

 • Prema zakonskim obavezama koji se na nas primenjuju;
 • Prema potrebi, za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahteva, u skladu sa važećim zakonima;
 • Za vreme trajanja ugovora (npr.ako koristite usluge on line prodavnice i imate otvoren nalog, dok god taj nalog postoji, odnosno dok ne bude obrisan na Vaš zahtev).

U slučaju da se osnov obrade zasniva na Vašoj saglasnosti za obradu, a Vi povučete svoj pristanak na obradu, mi ćemo trajno obrisati te podatke o ličnosti, osim ukoliko nas zakon ne obavezuje da ih čuvamo.

 

 1. KOJA SU VAŠA PRAVA?

U pogledu zaštite podataka o ličnosti, uživate sledeća prava:

 • Pravo na obaveštavanje/informisanje o obradi: u trenutku prikupljanja podataka o ličnosti, Fasada doo je dužan da obavesti lice čiji se podaci prikupljaju o identitetu i kontakt podacima Fasada dooi/ili njegovog predstavnika, vrsti podataka koji se prikupljaju, o svrsi nameravane obrade i pravnom osnovu za obradu, o primaocu podataka o ličnosti, o činjenici da li Fasada doo namerava da iznese podatke o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, o roku čuvanja podataka, ili ako to nije moguće o kriterijumima za određivanje tog roka pravima lica (da zahteva pristup, ispravku ili brisanje svojih podataka o ličnosti, pravu na ograničenost obrade, prava na prigovor i prava na prenosivost podataka, pravu na opoziv pristanka u bilo koje vreme, pravo prigovora i pritužbe Povereniku), o tome da li je davanje podataka zakonska, ugovorna obaveza Fasada doo ili neophodan uslov za zaključenje ugovora i drugo Zakonom propisano;  
 • Pravo na pristup: Lice na koje se podaci odnose ima pravo na informaciju da li Fasada doo obrađuje njegove podatke, pravo na uvid i pristup svojim podacima o ličnosti, a što uključuje pravo na pregled, čitanje, slušanje podataka i pravljenje zabeležbi. Osim toga, ima pravo na pristup informacijama o svrsi obrade, vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni posebno u drugim državama ili međunarodnim organizacijama, predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće o kriterijumima za određivanje tog roka, o njegovom pravu da zahteva ispravku ili brisanje svojih podataka o ličnosti, pravu na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu, pravo da se podnese pritužba Povereniku, dostupne informacije o izvoru podataka o ličnosti, ako nisu prikupljeni direktno od tog lica, i drugim slučajevima ako je predviđeno Zakonom;
 • Pravo na dobijanje kopije: Lice na koje se podaci odnose ima pravo da od Fasada doo zahteva da izdavanje kopije podataka koje obrađuje, u pisanom ili elektronskom obliku.
 • Pravo na ispravku i dopunu: Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima pravo da, u slučaju netačnih podataka, zahteva da se netačni podaci isprave. Fasada doo je dužan da netačne podatke ispravi bez nepotrebnog odlaganja. Ukoliko je neophodno radi ispunjenja svrhe obrade, lice na koje se podaci o ličnosti odnose, može da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, uključujući i davanje dodatnih izjava. U slučaju promene nekih podataka o ličnosti, lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima pravo na ažuriranje podataka, što će Fasada doo evidentirati bez nepotrebnog odlaganja.
 • Pravo na brisanje podataka o ličnosti: Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima pravo da zahteva brisanje njegovih podataka o ličnosti, kao i na prekid i privremenu obustavu obrade; 
 • Pravo na ograničenje obrade - Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zahteva da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči ukoliko 1) osporava tačnost podataka o ličnosti (o roku u kome je omogućeno rukovaocu da proveri tačnost podataka o ličnosti), 2) ukoliko smatra da je obrada nezakonita (a ne zahteva brisanje podataka), 3) ukoliko rukovaocu nisu više potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje srvhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci o ličnosti odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, 4) ukoliko je to lice podnelo prigovor na obradu (u toku procenjivanja da li pravni osnov za obradu preteže nad interesima tog lica). U slučaju da je obrada ograničena, podaci o ličnosti čija je obrada ograničena mogu se dalje obrađivati jedino na osnovu pristanka lica na koje se ti podaci o ličnosti odnose, osim u slučajevima predviđenim relevantnim propisima. U slučaju ograničenja obrade, Fasada doo je dužan da informiše lice na koje se podaci o ličnosti odnose o prestanku ograničenja, pre isteka roka na koje je ograničenje važilo.
 • Pravo na prenosivost podataka o ličnosti – Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima pravo da zahteva od Fasada doo prenošenje ličnih podataka drugom rukovaocu, kada je to tehnički izvodljivo, odnosno kada su podaci o ličnosti, koji su predmet zahteva za prenošenje, strukturirani, i u uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom formatu, ukoliko je to lice dalo pristanak na obradu tih podataka i ukoliko se obrada vrši automatizovano.
 • Pravo na povlačenje saglasnosti – Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima pravo da u bilo kom trenutku povuče saglasnost za obradu podataka o ličnosti u pisanoj formi, ukoliko je osnov za obradu tih podataka o ličnosti zasnovan na pristanku/saglasnosti lica na koja se podaci o ličnosti odnose;
 • Pravo na prigovor i automatizovano donošenje odluka – Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor Fasada doo, ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, kao i da se na to lice ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice, ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj. Fasada doo će biti dužan da prekine sa takvom obradom podataka o ličnosti, osim ukoliko je predočio tom licu da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koja se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva. 

Osim toga, možete da se protivite obradi podataka o ličnosti u svrhe direktnog oglašavanja (marketinga) i statistike.

U slučaju da niste zadovoljni odgovorom Fasada doo na zahtev za ispunjavanje prava u pogledu zaštite ličnih podataka, imate pravo da podnese žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (https://www.poverenik.rs/sr/).

 

 1. PROMENE POLITIKE O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Kako bismo u svakom trenutku brinuli o Vašoj privatnosti i unapredili svoje mere radi zaštite Vaše privatnosti, te uskladili poslovanje za zakonski odredbama, Fasada doo ima pravo da vrši izmene i dopune ove Politike. Sve izmene i dopune ove Politike biće objavljene na našoj internet stranici.

 1. KONTAKTIRAJTE NAS

Ukoliko imate neka pitanja, komentare ili primedbe u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila __

Na Vaš zahtev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju složenosti ili velikog broja zahteva, moguće je da će nam biti potreban dodatan rok za odgovor na zahtev. Taj rok ne može biti duži od 90 dana i o tome ćemo vas posebno obavestiti. Ukoliko je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili se učestalo ponavlja, možemo da ga odbijemo ili da naplatimo troškove za njegovo ostvarivanje. Smatra se da je učestalo ponavljanje kada nam se obratite sa zahtevom za ostvarenje nekog od prava pet, ili više puta, odgovorićemo na Vaš zahtev samo ukoliko za to imate opravdan razlog.